GÜNDEM

24-25 Temmuz 2021 nöbetçi noterler açık mı, çalışıyor mu?

Türkiye noterler birliği resmi sitesini incelediğimizde 24 temmuz 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler çalışmamaktadır. Noter işlemleri olanlar Pazartesi gününü beklemeleri gerekecektir..

Türkiye noterler birliği resmi sitesini incelediğimizde 24 temmuz 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler çalışmamaktadır. Noter işlemleri olanlar Pazartesi gününü beklemeleri gerekecektir..

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ KURULUŞU, GÖREVLERİ ​VE ORGANLARI

KURULUŞU:

Türkiye Noterler Birliği, Anayasa’nın 135’inci maddesine göre Noterlik Kanunu ile kurulmuş olup, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşudur. Bu Kanun’da gösterildiği şekilde Devletin idari ve mali denetimine t​​abidir. Birliğin merkezi Ankara’dadır.

GÖREVLERİ:

Birliğin görevleri Noterlik Kanunu’nun 166’ncı maddesinde gösterilmiş olup, şunlardır:

 •  Meslektaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak,
 •  Mesleğin gelişmesi için kitap ve dergi yayınlamak, konferanslar düzenlemek,
 •  Milletlerarası toplantılara katılmak ve sair çalışmalarda bulunmak,
 •  Noter katibi yetiştirmek için kurslar açmak,
 •  Noterliği ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere kendiliğinden veya istek üzerine bildirmek,
 •  Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek,
 •  Noterler ile katiplerine, Yönetmelikte gösterilecek belirli bir süre ve tutarda borç para vermek,
 •  Üyelerin ev sahibi olmaları, çocuklarının tahsillerini iyi şartlarla yapabilmeleri vesair sosyal hizmetlerden faydalanmaları konusunda tedbirler almak,
 •  Her adli yılın açılmasından önce kendi çalışmaları ve mesleki ihtiyaçları hakkında Adalet Bakanlığına rapor vermek,
 •  Noterliklere ait evrakın korunması ve saklanması için ortak tedbirler almak,
 •  Birliğin taşınır ve taşınmaz malları ile paralarını Birlik amaçlarına uygun bir şekilde yönetmek ve işletmek,
 •  Noterlerle katip ve hizmetliler arasında yapılacak sözleşmeler için tek tip örnek hazırlamak,
 •  Noterlik işlerinin bu Kanun’a uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve özellikle kambiyo senetlerinin (çek, poliçe,emre muharrer senet) protestoları ile sair konularda noterler arasında rekabeti önlemek amacı ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla temas etmek, gerekirse varılan sonuçları tarafların uymakla yükümlü olduğu bir protokole bağlamak, (İlgili resmi ve özel kuruluşlar, Türkiye Noterler Birliği ile gerekli temasta bulunmaktan ve protokol düzenlemekten kaçınamazlar).
 •  Noterlerin genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak,
 •  Noter Odalarının üye sayısı ve çalışması gözönünde bulundurulmak suretiyle Noter Odalarına Birlikçe verilecek ödenek miktarı ve ödeme şeklini belli etmek,
 •  Noterlik Kanunu’nun 109’uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, her nevi ortak hesap paylaşım esaslarını belirlemek,
 •  Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak,

ORGANLARI:

Birliğin organları;

 •  Birlik Başkanı,
 •  Birlik Başkanlık Divanı,
 •  Birlik Yönetim Kurulu,
 •  Birlik Disiplin Kurulu,
 •  ​Birlik Kongresi,
 •  Noter Odalarıdır.​​

​MİSYON

Noterlerin hak ve menfaatlerini korumak, kamu düzeninin bir unsuru olan noterlik mesleğini sürekli geliştirmek ve kalıcı güven sembolü olmasını sağlamak.

VİZYON

Türk Noterlik sistemini Kıta Avrupası hukuk sistemindeki noterlik seviyesine taşıyarak mesleğin hukukçu kimliğini ön plana çıkartmak.

TEMEL DEĞERLER

 •  Tarafsızlık
 •  Güvenilirlik
 •  Yenilikçilik
 •  Kurumsallık
 •  Etkili İletişim​​

https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/NobetciNoterBul.aspx

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu