Balıkesir Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı Yapacak

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, yetki alanı içindeki ormanların korunması ve yönetimi konusunda ekibine dahil etmek üzere personel alımı yapacaktır. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nün önemli çalışmalarına katkıda bulunma şansı yakalayacakları için bu, ormancılık veya çevre koruma alanında kariyer yapmak isteyen kişiler için heyecan verici bir fırsattır.

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7.Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

8. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir,

10. Noter huzurunda Kura çekimi 23-27.01.2023 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi, ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır,

11. Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır,

12. Deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 aydır. Ancak aday işçilerin idaremizde yürürlükte olan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanacaktır.

Genel olarak, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü’ne katılmak ve kuruluşun ülke ormanlarını koruma ve yönetme çabalarına katkıda bulunmak isteyenler için bu heyecan verici bir fırsat.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’ne yapılacak kadro başvurularında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulması gerekmektedir. Bu, muhtemelen Türkiye İş Kurumu aracılığıyla bir başvuruda bulunmayı ve Sözlü ve Uygulamalı Sınavı içerebilecek bir seçim sürecine katılmayı içerecektir.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, sürdürülebilir ormancılık uygulamalarının uygulanması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve ormansızlaşmanın önlenmesi de dahil olmak üzere, bölgesindeki ormanların yönetimini ve korunmasını denetlemekten sorumludur. Örgüt ayrıca halkı ormanların önemi ve çevrede oynadıkları rol konusunda eğitmek için çalışıyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile çalışmak, Türkiye ormanlarını korumaya ve geliştirmeye kendini adamış bir ekibin parçası olma şansı sunuyor. Ülkenin doğal kaynaklarının korunmasına anlamlı bir katkı yapmak ve çevre üzerinde olumlu bir etki oluşturmak için bir fırsattır.

İlan tam metni için TIKLAYIN

Başa dön tuşu