Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı mülakatsız 155 personel alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, lise ve önlisans mezunları arasından 155 personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. En az 60 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, güvenlik görevlisi, büro personeli ve temizlik personeli gibi pozisyonlar için işe alımlara açıktır.

Başvuru şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2) Son başvuru tarihi (15 Ocak 2023) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

3) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;

a) Ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS P93,

b) Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSS P94,

puan türlerinin birinden Büro Personeli için en az 70Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli için en az 60 puan almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,

6) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

7) Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,

8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,

10) Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yayınlanan ilana göre işe alım süreci mülakat içermeyecek. Bunun yerine adaylar KPSS sınavındaki puanlarına göre seçilecektir. Minimum puan şartını sağlayan ve İletişim Başkanlığı’na bir pozisyona başvurmak isteyenlerin, açık iş ilanlarının tüm detaylarını incelemeleri ve mümkün olan en kısa sürede başvurularını yapmaları önerilir.

Alım yapılacak pozisyonların özel görev ve sorumluluklarının ne olacağı şu an için net değil. Ancak, pozisyonların lise ve önlisans mezunlarına açık olduğu göz önüne alındığında, İletişim Başkanlığı’nın idare ve işleyişine ilişkin bir dizi görev ve sorumluluk içermesi muhtemeldir.

Bu işe alım süreci, kamu sektöründe çalışmakla ilgilenen ve Cumhurbaşkanlığının ihtiyaçlarına hizmet etmeye adanmış bir ekibin parçası olmak isteyenler için bir fırsattır. Profesyonelliğe ve mükemmelliğe odaklanan İletişim Müdürlüğü, devlette bir kariyere başlamak veya devam etmek için harika bir yerdir.

  • https://www.iletisim.gov.tr/turkce/duyurular/detay/iletisim-baskanligi-sozlesmeli-personel-alim-ilani-20-12-2022

Başa dön tuşu