Kamu Haber

İŞKUR Bazı Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapıldı ( 15 Ağustos 2017 Resmi Gazete )

Resmi Gazetenin 30155 sayılı 15 Ağustos 2017 tarihli yayınlanan yeni sayısında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlanmıştır.

İŞKUR Bazı Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapıldı

MADDE 1 – 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde bulunan “araştırmacı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ayniyat saymanı,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde bulunan “aktüer,” ibaresinden sonra gelen “muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Son 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyi veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosuna göre diğer sınavlardan (B) düzeyindeki eş değer puan almış olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube müdürü görevine atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “şube müdürü olarak atanacaklar için” ve “diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasına  “Unvan değişikliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınav kurulu tarafından Kurumun internet/intranet sitesinde ilan edilir ve aynı tarih itibariyle adaylara tebliğ edilmiş sayılır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir