KAMU İLANLARIPERSONEL ALIMI

3 Üniversite 295 İşçi Alımı Yapacak

3 Üniversite yeni yayınladığı ilan ile toplamda 295 işçi alımı yapacağını açıkladı. Hangi üniversite işçi alımı yapacak ve alınacak kadrolar nedir ayrıca üniversite işçi alımı ilanlarına nereden ulaşılır gibi bilgiler haberimiz üzerinde verilmiştir. Üniversiteler bünyesinde bulunan boş işçi kadrolarını doldurmak üzere ilgili kamu sayfasından işçi alımı ilanlarını yayınladı.

3 Üniversite 295 İşçi Alımı Yapacak

-Pamukkale Üniversitesi 145 işçi alacak: hasta bakım ve temizliği hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, temizlik hizmetleri kadroları için alım yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1- Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
2- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde
Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
3- Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşından gün almamış olmak.
4- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere
sahip olmak.
5- Temizlik Hizmetleri – Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri;
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
– Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
– Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde
suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
c) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (Sağlık Raporu ile belgelendirilmelidir)
d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
6- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
8- Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile
belgelendirmek.
9- Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular işe alım sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları
taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili
disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
10- İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu
hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.
11- Başvuruda bulunmak için ilan tarihinden itibaren en az bir ay öncesi olmak şartıyla Denizli İlinde ikamet ediyor olmak. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)
12- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
13- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
14- Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

-Kocaeli Üniversitesi 132 işçi alımı yapacak: Güvenlik görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı, klinik destek elemanı, temizlik görevlisi kadroları için alım yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin
(1), (2), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak;
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2.18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir
okuldan mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere sahip olmak.
4. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak.
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
(…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak
yahut bunlarla irtibatta bulunmamak.
7. Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak
yapmasında sakınca olmadığına dair durumunun tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık
raporu ile belgelendirmek.
8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

-Giresun Üniversitesi 18 işçi alacak: Temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi kadrosu için alım yapacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı bulunmamak.
5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu
imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu
örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu (Ruhsal ve fiziksel) olmamak.
8. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak.
10. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak

Kocaeli üniversitesi ilan detayları için tıklayın

Pamukkale üniversitesi ilan detayları için tıklayın

Giresun üniversitesi ilan detayları için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu