KAMU İLANLARIPERSONEL ALIMI

Çok sayıda adliye personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı adliye bünyesinde farklı kadrolarda görevlendirmek üzere 5 bin 75 personel alımı yapacağını açıkladı.

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 12 Mart 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;

– Zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

– Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

Özel Şartlar:
A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,
Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

C-Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

f) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince güvenlik soruşturması olumlu olmak,

D- Sözleşmeli şoför pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

E- Sözleşmeli aşçı pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

F- Sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) En az ön lisans veya dengi okul mezunu olmak,

b) Tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak, (Aday belge veya sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

III) Başvuru Şekli ve Tarihi:

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23/02/2021-12/03/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebileceklerdir.

Adaylar, başvurduğu unvan için istenilen ve bu ilanın “IV) Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler” maddesinde belirtilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

EK-2 Güvenlik Soruşturması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 Güvenlik Soruşturması Formu dışında başka form kullanılmayacaktır.)

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ALIM YAPILACAK ADLİYELER LİSTESİ

Adana Adliyesi
Karataş Adliyesi
Adana Bölge Adliye Mahkemesi
Adana İdare Mahkemesi
Adıyaman Adliyesi
Gerger Adliyesi
Afyonkarahisar Adliyesi
Ağrı Adliyesi
Eleşkirt Adliyesi
Taşlıçay Adliyesi
Akhisar Adliyesi
Gördes Adliyesi
Kırkağaç Adliyesi
Soma Adliyesi
Aksaray Adliyesi
Şereflikoçhisar Adliyesi
Akşehir Adliyesi
Doğanhisar Adliyesi
Alanya Adliyesi
Gazipaşa Adliyesi
Alaşehir Adliyesi
Amasya Adliyesi
Gümüşhacıköy Adliyesi

Ankara Adliyesi
Elmadağ Adliyesi
Gölbaşı(Ankara) Adliyesi
Kalecik Adliyesi
Polatlı Adliyesi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi
Ankara Batı Adliyesi
Kahramankazan Adliyesi
Kızılcahamam Adliyesi
Nallıhan Adliyesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Adliyesi
Korkuteli Adliyesi
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi
Ardahan Adliyesi
Göle Adliyesi
Hanak Adliyesi
Artvin Adliyesi
Şavşat Adliyesi
Aydın Adliyesi
Çine Adliyesi
Germencik Adliyesi
Bafra Adliyesi
Büyükçekmece Adliyesi
Küçükçekmece Adliyesi

Balıkesir Adliyesi
Bigadiç Adliyesi
İvrindi Adliyesi
Susurluk Adliyesi
Bandırma Adliyesi
Manyas Adliyesi
Bartın Adliyesi
Ulus Adliyesi
Batman Adliyesi
Kozluk Adliyesi
Bayburt Adliyesi
Bergama Adliyesi
Dikili Adliyesi
Kınık Adliyesi
Bilecik Adliyesi
Bozüyük Adliyesi
Gölpazarı Adliyesi
Osmaneli Adliyesi
Söğüt Adliyesi
Bingöl Adliyesi
Genç Adliyesi
Karlıova Adliyesi
Kiğı Adliyesi
Solhan Adliyesi
Ahlat Adliyesi
Bitlis Adliyesi
Tatvan Adliyesi

Bodrum Adliyesi
Milas Adliyesi
Boğazlıyan Adliyesi
Sarıkaya Adliyesi
Bolu Adliyesi
Gerede Adliyesi
Bolvadin Adliyesi
Emirdağ Adliyesi
Burdur Adliyesi
Gölhisar Adliyesi
Tefenni Adliyesi
Ayvalık Adliyesi
Burhaniye Adliyesi
Edremit Adliyesi
Bursa Adliyesi
Gemlik Adliyesi
Karacabey Adliyesi
Mudanya Adliyesi
Orhaneli Adliyesi
Orhangazi Adliyesi
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi
Ceyhan Adliyesi
Yumurtalık Adliyesi
Cizre Adliyesi
İdil Adliyesi
Silopi Adliyesi

Ayvacık Adliyesi
Biga Adliyesi
Çan Adliyesi
Çanakkale Adliyesi
Gelibolu Adliyesi
Çankırı Adliyesi
Çarşamba Adliyesi
Terme Adliyesi
Çerkezköy Adliyesi
Çorlu Adliyesi
Çorum Adliyesi
İskilip Adliyesi
Buldan Adliyesi
Çivril Adliyesi
Denizli Adliyesi
Sarayköy Adliyesi
Tavas Adliyesi
Dinar Adliyesi
Çermik Adliyesi
Çınar Adliyesi
Diyarbakır Adliyesi
Hani Adliyesi
Kulp Adliyesi
Silvan Adliyesi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi
Doğubayazıt Adliyesi
Düzce Adliyesi

Edirne Adliyesi
İpsala Adliyesi
Keşan Adliyesi
Uzunköprü Adliyesi
Çemişgezek Adliyesi
Elazığ Adliyesi
Keban Adliyesi
Kovancılar Adliyesi
Palu Adliyesi
Demre Adliyesi
Elmalı Adliyesi
Finike Adliyesi
Kaş Adliyesi
Kumluca Adliyesi
Erciş Adliyesi
Muradiye Adliyesi
Ereğli(Konya) Adliyesi
Alaplı Adliyesi
Ereğli(Zonguldak) Adliyesi
Ermenek Adliyesi
Erzincan Adliyesi
İliç Adliyesi
Kemah Adliyesi
Kemaliye Adliyesi
Erzurum Adliyesi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi
Erzincan İdare Mahkemesi

Eskişehir Adliyesi
Mihalıççık Adliyesi
Fethiye Adliyesi
Ortaca Adliyesi
Araban Adliyesi
Gaziantep Adliyesi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi
Gebze Adliyesi
Espiye Adliyesi
Giresun Adliyesi
Kelkit Adliyesi
Şiran Adliyesi
Çukurca Adliyesi
Hakkari Adliyesi
Altınözü Adliyesi
Hatay Adliyesi
Samandağ Adliyesi
Yayladağı Adliyesi
Aralık Adliyesi
Iğdır Adliyesi
Isparta Adliyesi
Keçiborlu Adliyesi
İnebolu Adliyesi
İnegöl Adliyesi
Yenişehir Adliyesi

Dörtyol Adliyesi
İskenderun Adliyesi
İslahiye Adliyesi
Nurdağı Adliyesi
Gaziosmanpaşa Adliyesi
İstanbul Adliyesi
Beykoz Adliyesi
İstanbul Anadolu Adliyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Çeşme Adliyesi
İzmir Adliyesi
Karaburun Adliyesi
Torbalı Adliyesi
Urla Adliyesi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi
Kahramanmaraş Adliyesi
Pazarcık Adliyesi
Eskipazar Adliyesi
Karabük Adliyesi
Karaman Adliyesi
Kağızman Adliyesi
Kars Adliyesi
Sarıkamış Adliyesi
Aliağa Adliyesi
Karşıyaka Adliyesi
Menemen Adliyesi

Araç Adliyesi
Tosya Adliyesi
Bünyan Adliyesi
Kayseri Adliyesi
Pınarbaşı Adliyesi
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi
Hassa Adliyesi
Kırıkhan Adliyesi
Reyhanlı Adliyesi
Delice Adliyesi
Keskin Adliyesi
Kırıkkale Adliyesi
Kırklareli Adliyesi
Pınarhisar Adliyesi
Vize Adliyesi
Kaman Adliyesi
Mucur Adliyesi
Kilis Adliyesi
Gölcük Adliyesi
Kocaeli Adliyesi
Hadim Adliyesi
Kadınhanı Adliyesi
Konya Adliyesi
Kulu Adliyesi
Sarayönü Adliyesi
Konya Bölge Adliye Mahkemesi

Feke Adliyesi
Kozan Adliyesi
Kütahya Adliyesi
Akçadağ Adliyesi
Doğanşehir Adliyesi
Malatya Adliyesi
Akseki Adliyesi
Gündoğmuş Adliyesi
Manavgat Adliyesi
Serik Adliyesi
Saruhanlı Adliyesi
Kızıltepe Adliyesi
Mardin Adliyesi
Mazıdağı Adliyesi
Nusaybin Adliyesi
Ömerli Adliyesi
Erdemli Adliyesi
Mersin Adliyesi
Gercüş Adliyesi
Midyat Adliyesi
Datça Adliyesi
Köyceğiz Adliyesi
Marmaris Adliyesi
Muğla Adliyesi
Yatağan Adliyesi

Muş Adliyesi
Varto Adliyesi
Bozdoğan Adliyesi
Nazilli Adliyesi
Avanos Adliyesi
Gülşehir Adliyesi
Kozaklı Adliyesi
Nevşehir Adliyesi
Ürgüp Adliyesi
Bor Adliyesi
Çiftlik Adliyesi
Niğde Adliyesi
Nizip Adliyesi
Mesudiye Adliyesi
Ordu Adliyesi
Perşembe Adliyesi
Osmaniye Adliyesi
Bayındır Adliyesi
Kiraz Adliyesi
Ödemiş Adliyesi
Tire Adliyesi
Bulanık Adliyesi
Malazgirt Adliyesi
Patnos Adliyesi
Kalkandere Adliyesi
Pazar Adliyesi
Rize Adliyesi

Akyazı Adliyesi
Ferizli Adliyesi
Geyve Adliyesi
Hendek Adliyesi
Karasu Adliyesi
Sakarya Adliyesi
Sapanca Adliyesi
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi
Demirci Adliyesi
Salihli Adliyesi
Samsun Adliyesi
Bozkır Adliyesi
Pervari Adliyesi
Siirt Adliyesi
Şirvan Adliyesi
Mut Adliyesi
Silifke Adliyesi
Silivri Adliyesi
Sinop Adliyesi
Kangal Adliyesi
Sivas Adliyesi
Şarkışla Adliyesi
Zara Adliyesi
Hilvan Adliyesi
Siverek Adliyesi

Didim Adliyesi
Kuşadası Adliyesi
Söke Adliyesi
Sungurlu Adliyesi
Akçakale Adliyesi
Birecik Adliyesi
Harran Adliyesi
Suruç Adliyesi
Şanlıurfa Adliyesi
Şebinkarahisar Adliyesi
Beytüşşebap Adliyesi
Şırnak Adliyesi
Uludere Adliyesi
Tarsus Adliyesi
Emet Adliyesi
Tavşanlı Adliyesi
Marmaraereğlisi Adliyesi
Muratlı Adliyesi
Şarköy Adliyesi
Tekirdağ Adliyesi
Almus Adliyesi
Niksar Adliyesi
Reşadiye Adliyesi
Tokat Adliyesi
Çaykara Adliyesi
Trabzon Adliyesi
Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi

Hozat Adliyesi
Mazgirt Adliyesi
Ovacık(Tunceli) Adliyesi
Pülümür Adliyesi
Turgutlu Adliyesi
Uşak Adliyesi
Ünye Adliyesi
Bahçesaray Adliyesi
Çatak Adliyesi
Gürpınar Adliyesi
Saray(Van) Adliyesi
Van Adliyesi
Van Bölge Adliye Mahkemesi
Vezirköprü Adliyesi
Ceylanpınar Adliyesi
Viranşehir Adliyesi
Yalova Adliyesi
Yalvaç Adliyesi
Çekerek Adliyesi
Yozgat Adliyesi
Şemdinli Adliyesi
Yüksekova Adliyesi
Zile Adliyesi
Çaycuma Adliyesi
Devrek Adliyesi
Zonguldak Adliyesi

MÜBAŞİR KISMI

Adana Adliyesi
Adana Bölge Adliye Mahkemesi
Adana İdare Mahkemesi
Adıyaman Adliyesi
Afyonkarahisar Adliyesi
Aksaray Adliyesi
Ortaköy(Aksaray) Adliyesi
Şereflikoçhisar Adliyesi
Akşehir Adliyesi
Alanya Adliyesi
Amasya Adliyesi
Merzifon Adliyesi
Ankara Adliyesi
Haymana Adliyesi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi
Ankara Batı Adliyesi
Kızılcahamam Adliyesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Kastamonu İdare Mahkemesi
Antalya Adliyesi
Borçka Adliyesi
Aydın Adliyesi
Büyükçekmece Adliyesi
Küçükçekmece Adliyesi

Balıkesir Adliyesi
Sındırgı Adliyesi
Erdek Adliyesi
Amasra Adliyesi
Batman Adliyesi
Kınık Adliyesi
Bozüyük Adliyesi
Söğüt Adliyesi
Bingöl Adliyesi
Mutki Adliyesi
Bodrum Adliyesi
Bolu Adliyesi
Burdur Adliyesi
Gölhisar Adliyesi
Burhaniye Adliyesi
Bursa Adliyesi
Gemlik Adliyesi
Orhaneli Adliyesi
Orhangazi Adliyesi
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi
Ceyhan Adliyesi
Cizre Adliyesi
Çanakkale Adliyesi
Ilgaz Adliyesi
Buldan Adliyesi
Denizli Adliyesi

Dinar Adliyesi
Diyarbakır Adliyesi
Ergani Adliyesi
Hani Adliyesi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi
Doğubayazıt Adliyesi
Düzce Adliyesi
Edirne Adliyesi
İpsala Adliyesi
Keban Adliyesi
Kumluca Adliyesi
Ereğli(Zonguldak) Adliyesi
Çifteler Adliyesi
Eskişehir Adliyesi
Mihalıççık Adliyesi
Sivrihisar Adliyesi
Kumru Adliyesi
Fethiye Adliyesi
Gaziantep Adliyesi
Gebze Adliyesi
Tirebolu Adliyesi
Hakkari Adliyesi
İnegöl Adliyesi
İskenderun Adliyesi
Gaziosmanpaşa Adliyesi
İstanbul Adliyesi

İstanbul Anadolu Adliyesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Tekirdağ İdare Mahkemesi
İzmir Adliyesi
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Uşak İdare Mahkemesi
Kahramanmaraş Adliyesi
Türkoğlu Adliyesi
Çerkeş Adliyesi
Aliağa Adliyesi
Karşıyaka Adliyesi
Menemen Adliyesi
Araç Adliyesi
Tosya Adliyesi
Kayseri Adliyesi
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi
Kırklareli Adliyesi
Vize Adliyesi
Kaman Adliyesi
Kırşehir Adliyesi
Kilis Adliyesi
Kocaeli Adliyesi
Cihanbeyli Adliyesi
Konya Adliyesi

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi
İmamoğlu Adliyesi
Kütahya Adliyesi
Malatya Adliyesi
Serik Adliyesi
Ömerli Adliyesi
Erdemli Adliyesi
Mersin Adliyesi
Datça Adliyesi
Köyceğiz Adliyesi
Marmaris Adliyesi
Muğla Adliyesi
Hacıbektaş Adliyesi
Nizip Adliyesi
Ordu Adliyesi
Perşembe Adliyesi
Osmaniye Adliyesi
Patnos Adliyesi
Çayeli Adliyesi
Karasu Adliyesi
Sakarya Adliyesi
Samsun Adliyesi
Rize İdare Mahkemesi
Tokat İdare Mahkemesi
Siirt Adliyesi
Silifke Adliyesi

Silivri Adliyesi
Sivas Adliyesi
Siverek Adliyesi
Didim Adliyesi
Kuşadası Adliyesi
Söke Adliyesi
Birecik Adliyesi
Şanlıurfa Adliyesi
Pozantı Adliyesi
Tarsus Adliyesi
Hayrabolu Adliyesi
Malkara Adliyesi
Muratlı Adliyesi
Tekirdağ Adliyesi
Hozat Adliyesi
Uşak Adliyesi
Başkale Adliyesi
Saray(Van) Adliyesi
Yalova Adliyesi
Akdağmadeni Adliyesi
Yüksekova Adliyesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam engelleme eklentinizi lütfen kaldırınız.