KAMU İLANLARIPERSONEL ALIMI

Darphane Genel Müdürlüğü koruma ve güvenlik alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü koruma ve güvenlik alacak

GENEL ŞARTLAR:
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4. Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış veya muaf olmak),
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa bile;
a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma  bulunmamak.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 22.07.2020-27.07.2020 tarihleri arasında
yapılacaktır.
2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul İli genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından
yapılabilecektir.
C- NOTER KURA İŞLEMLERİ
1. Noter kura çekimi 12.08.2020 günü saat 14:00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecektir.
COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday
alınmayacaktır.
2. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde
duyurulacaktır.
3. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir
yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.
4. Noter tarafından kura ile, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday
belirlenecektir.
5. Noter tarafından kura ile seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi
tutulacaktır.
D- DİĞER HUSUSLAR
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde
belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
2. Ataması yapılan adaylar yasal asgari ücret ile işe başlatılacaktır.
3. Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş
olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.
İlanen duyurulur.

İlan tam metni için Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu