KAMUKAMU İLANLARI

Kamu kurumu 496 geçici işçi alacak

Kamu kurumu 496 geçici işçi alacak

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde (taşra) ekli listede belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna
dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak “Geçici Mevsimlik İşçi” alımı yapılacaktır.
GENEL ŞARTLAR
İşçi olarak alınacaklarda;
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine
İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) 18 – 45 yaş aralığında olmak,
3) Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme, Şartlarını taşımaları gerekmektedir.
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
7) Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,
8) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği
şartları taşımaları gerekir.
9) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
10) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
11) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.
12) Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listeden Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etmek şartıyla sadece
bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
13) Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında
idarece sonlandırılabilecektir.
14) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.
15) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
16) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
şartları aranır.

İlan tam metni için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu