MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL güvenlik alacak

MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL güvenlik alacak
17 Eylül 2020 - 13:54
MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı taşra teşkilatının ek
listede belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna
dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden
belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak “Sürekli İşçi” unvanlı 94 “Silahlı Güvenlik Görevlisi”
alımı yapılacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI
GENEL ŞARTLAR:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3) Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış veya tecilli olmak).
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ya da hükmün
açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
6) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilmemiş olmak.
7) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu
durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı
maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:
1) Başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 33 yaşından gün almamış
olmak.
2) Başvurunun son tarihi itibarıyla lise veya dengi bir okuldan ya da bir önlisans
programından mezun olmak.
3) Başvurunun son tarihi itibarıyla 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
ilgili maddelerine göre alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip
olmak.
4) Bedenen ve sıhhen yerleşim yerleri dışında ve açık arazi koşullarında gece-gündüz
çalışmaya elverişli olmak.
5) Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda en az 160 cm boyunda olmak ve boy
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 kilodan fazla yahut
15 kilodan az olmamak (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan
fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmekte olup boy-kilo kilo bilgileri sağlık kuruluşlarınca
belgelendirilmelidir).
6) Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek
sağlık problemi bulunmamak (Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde,
tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli Sağlık
Kurulu Raporu ile belgelendirilmelidir).

B- BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
1) Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak
21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir).
2) Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir
iş yeri için başvuru yapabilecektir.

İlan tam metni için tıklayın