Muğla Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alacak

Muğla Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
01 Nisan 2021 - 14:21
Muğla Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alacak

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk Vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
bulunmamak,
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
• 24.05.2021 tarihinden 27.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler
ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi
Fuat Ardıç Caddesi No: 3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer
alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına
şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

İlan detayları için tıklayın