KAMUKAMU İLANLARIMEMUR ALIMIPERSONEL ALIMI

100 itfaiye eri alımı yapılacak

Belediye başkanlığı ekim ayı içerisinde 100 itfaiye eri alacak

Antalya Belediyesi 100 itfaiye eri alımı yapacak

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 Türk Vatandaşı olmak,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
 Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik
çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
 İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,
 Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en
az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla
olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın
yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.
 Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar www.antalya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda
doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
 Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 Diploma veya Mezuniyet belgesinin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SURESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
 5.10.2020 tarihinden 9.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan
belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçmünü yapmak üzere
Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları
ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır.
 Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı
halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Detaylar için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu