GÜNDEMPERSONEL ALIMI

202 sözleşmeli personel alınacak

CTE 202 sözleşmeli personel alacak

Genel Şartlar:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfına geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını;
şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri
engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden
alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda
başarılı olan adaylardan istenecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
A) Başvuru Şekli ve Süresi:
a) Adaylar, başvurularını 01.04.2021- 16.04.2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar
https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih
aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya
posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden
fazla unvana başvuru yapılması durumunda, yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak ve
bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
(Örneğin; öğretmen unvanına başvuru yapan bir aday, sosyal çalışmacı unvanına da başvuru
yapması durumunda tüm başvuru işlemleri geçersiz sayılacaktır. Sınav başvurularının
bitimine müteakip mükerrer başvurular tespit edilecek, mükerrer başvuru yapan adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir.)

İlan metni için tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu