KAMU İLANLARIPERSONEL ALIMI

6575 işçi personel alımı yapılacak

6575 işçi personel alımı yapılacak

ADALET BAKANLIĞI 5075 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Genel Şartlar: a) Türk vatandaşı olmak, b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 12 Mart 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; – Zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) – Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, f) Kamu haklarından mahrum olmamak, g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

ADALET BAKANLIĞI 155 SüREKLİ İŞÇİ ALINACAKTIR

GENELŞARTLAR 1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 2) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak, 3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, 4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, 6) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak, 7) İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan yerde ikamet ediyor olmak, 8) İlan edilen listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecektir. Birden fazla il için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021–08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile başvuru alınmayacaktır.

ADALET BAKANLIĞI 1287 SüREKLİ İŞÇİ ALINACAKTIR

-GENEL ŞARTLAR 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, 4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, 6. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.

ADALET BAKANLIĞI 58 SüREKLİ İŞÇİ ALINACAKTIR

Genel Şartlar 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını bitirmemiş olmak, 3. İlan tarihi itibarıyla askerlik ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak, 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, 5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 6. Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, b) Affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak, c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak, 8. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, 9. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla işyeri (İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir. 10. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılmak istenilen kadronun bulunduğu ilde ikamet ediyor olmak, 11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine, tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak, 12. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir. 13. İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, sınav ve iş başvuru sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 14. İlan tarihi itibarıyla ilanda belirlenen öğrenim durumundan mezun olmak, 15. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan unvanın gerektirdiği genel ve özel şartlara haiz olmak gerekmektedir. 16. İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmeleri kurum tarafından fesih edilebilir. 17. Personel, ihtiyaç halinde ilanı veren kurumun diğer birimlerde de görevlendirebilir.

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam engelleme eklentinizi lütfen kaldırınız.