PERSONEL ALIMI Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alımı yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alımı yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığından: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında (dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur’an kursları ile Kur’an kursu yurt ve pansiyonları) münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesi çerçevesinde 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre destek personeli ile
koruma ve güvenlik görevlisi (silahsız) alımı yapılacaktır.
Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

BULUNDUĞU
YER
UNVANI MEZUNİYETİ KPSS PUAN
TÜRÜ
BOŞ POZİSYON SAYISI
Taşra Teşkilatı KADIN ERKEK TOPLAM
Destek Personeli
(Aşçı)
Ön lisans KPSSP93 235 444 679
Destek Personeli
(Temizlik )
Ortaöğretim KPSSP94 1118 853 1971
Destek Personeli
(Şoför)
Ortaöğretim KPSSP94 51 51
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
(Silahsız)
Ön lisans KPSSP93 746 1091 1837
TOPLAM 2099 2439 4538
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A) Genel Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
genel şartları taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim
mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
B)Özel Şartlar
UNVAN ŞARTLAR
Destek Personeli (Temizlik) a) Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak,
b) Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
Destek Personeli (Aşçı) -Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren aşçılık
bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) a) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Adaylar istenilen belgenin geçerlilik tarihi ve seri numarasını başvuru ekranında yer alan ilgili bölüme doğru bir şekilde gireceklerdir. Geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları iptal edilecektir.)
c) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
d) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu Maddesi Kapsamında Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) 18 yaşını doldurmuş olmak,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir
soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,
f) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak,
g) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
Destek Personeli (Şoför) a) Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak,
b) Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine veya 01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
c) Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin feshi
sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde
yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
• Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.
• Başkanlığımız Taşra Teşkilatında görev yapacak destek personelinin çalışma alanlarına ilişkin ayrıntılar ayrıca belirlenecektir.

II-BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.04.2023- 05.05.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.
2. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir.
3. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce
mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. Bu
durumda olan adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.
4. Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) mezunu olan adaylardan bu duyuruda belirtilen
koruma ve güvenlik görevlisi unvanına başvuru yapmak isteyenlerin Başkanlığımızla ayrıca
irtibata geçmeleri gerekmektedir.
5. Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar
ortaöğrenim bilgilerini başvuru ekranındaki alanlara kendileri manuel olarak girecekler ve
öğrenimine ilişkin belgeyi başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir.
Bu durumda olan adayların başvuru onay işlemleri gerekli kontrollerin ardından Başkanlığımız
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığınca
gerçekleştirilecektir.
6. Şoför unvanına başvuru yapacak adaylar, istenilen sürücü belgesinin önlü/arkalı fotokopisini başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir. Bu kontenjan grubuna başvuru yapan adayların başvuru onay işlemleri gerekli kontrollerin ardından Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire
Başkanlığınca gerçekleştirilecektir.
7. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
9. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.
10. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III- SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
1. Sınavın süreçleri ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV- SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
1. Başvuruların her bir unvan için ilan edilen sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu
adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Sınav, sözlü olarak aşağıdaki tabloda belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır.

 

UNVANI SÖZLÜ SINAVIN YAPILACAĞI İL
Destek Personeli (Aşçı) (Kadın) Ankara
Destek Personeli (Aşçı) (Erkek) Gaziantep – Bolu
Destek Personeli (Şoför) Ankara
Destek Personeli (Temizlik) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Antalya – Bursa – Diyarbakır – Elazığ – Kastamonu – Kocaeli – Konya Manisa – İstanbul (Anadolu) – İstanbul (Avrupa) – Tekirdağ
– Trabzon Samsun – Şanlıurfa – Rize – Van – Yozgat
3. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini başvuru esnasında ilgili kısımda tercih edeceklerdir.
4. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
ardından ilan edilecektir.
5. Sınav Konuları;
a) Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).
6. Adaylar, sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini
(nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve
sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya
pasaport dışında başka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.
7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar
sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne
yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.

VI- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların
eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin
mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

VII- DİĞER HUSUSLAR
1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması sonucu olumlu olanların ataması yapılacaktır.
2. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge
verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve
e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

VIII. İLETİŞİM
Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon : (0312) 295 70 00
Fax : (0312) 285 85 72
E-posta : persis@diyanet.gov.tr
İlgililere duyurulur.