KAMU İLANLARIPERSONEL ALIMI

Tapu ve kadastro uzman yardımcısı alacak

YARIŞMA SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
A. Genel Şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları
taşımak,
2) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış
olmak, (01.01.1985 tarihi ve bu tarihten sonraki doğumlular başvurabilecektir.)
3) Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak,
4) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
5) Süresi içerisinde usulüne uygun olarak sınav giriş başvurusunda bulunmuş olmak.
B. Özel Şartlar
1) Bilgisayar veya yazılım mühendisi yetiştiren fakülteler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarının
birinden mezun olmak,
2) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden
KPSS (A) P1 puan türünde 80 ve üzeri puan almış olmak.
II. BAŞVURU TARİHİ ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER
Başvurular 27.11.2020 – 04.12.2020 tarihleri arasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Başvuru Sistemi (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, bizzat
elden evrak teslimi, posta, e-posta vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru esnasında aday tarafından;
1) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış
olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarece kabul edildiğini gösterir belgenin,
2) KPSS sonuç belgesinin,
3) Yazılı özgeçmişinin,
4) Vesikalık fotoğrafının,
Taranarak, sisteme yüklenmesi sağlanacaktır.
Ayrıca adaylardan;
1) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı
beyanı,
2) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanı,
3) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
Başvuru esnasında elektronik ortamda alınacaktır.
Elektronik ortamda alınan belge ve beyanlar Kurum tarafından talep edilmesi halinde aday
tarafından fiziki olarak ibraz edilecektir.
Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak ve eğer
atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olan personel hiçbir hak talep edemeyecek olup,
haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.

İlan tam metni için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu