Arama

Düz memur olmak isteyen! Bahçelievler Belediyesi memur alımı yapacak

Bahçelievler Belediyesi, İş ve

Bahçelievler Belediyesi, İş ve işçi bulma kurumu olan İŞKUR’da yayımladığı ilan ile bünyesine düz memur ve mühendis, zabıta gibi kadrolara memur alımı yapacağını belirtti. Bahçelievler Belediyesi istihdamından yararlanmak için 23 ocak 2023 ile 27 ocak 2023 tarihleri içerisinde personel alımı işlemlerini başlatacağı vurgulandı.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Bahçelievler Belediyesi personel alımı için tarih belirtildi. Zabıta Memur kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; Zabıta Memuru kadrolarına yapılacak başvurular; Şahsen yapılacak olup, adaylar 23.01.2023 – 27.01.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (23.01.2023 – 27.01.2023 tarihleri arasında) gerekli belgelerle birlikte sağlık personeli gözetiminde Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binasına başvurarak sağlık personeli gözetiminde başvurabilirler. 09.00-12.30 / 13.00-16.30 saat). Cemil Meriç Kültür Merkezi Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. No:48 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine şahsen gelip başvuru yapabilirsiniz. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya başka yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle veya yeterli nitelik olmaksızın yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Bahçelievler Belediyesi memur alımı için istenen evraklarda netleşti. Sınava girmek isteyen adaylar http://www.bahcelievler.bel.tr resmi internet sitesinden temin edecekleri BAŞVURU FORMU’nu indirerek aşağıdaki belgeleri imzalayacak ve ekleyeceklerdir. Nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanı fotokopisi (aslının ibraz edilmesi kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilir), Diploma veya mezuniyet belgesinin veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Kopyaları tasdikli olabilir) aslının ibraz edilmesi kaydıyla Belediyemizce), ÖSYM KPSS sonuç belgesinin web sitesinden doğrulama kodu ile birlikte bilgisayar çıktısı,

Yabancı uyruklu öğrenciler için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (aslının ibraz edilmesi şartıyla aslı Belediyemizce tasdik edilebilir) Erkek adaylar için askerlikle ilgili olmadığına dair beyan, eklenecek)  Aslı veya sürücü belgesinin noter tasdikli kopyası. (Aslının ibraz edilmesi kaydıyla Belediyemizce fotokopileri onaylanabilir.) Hangi pozisyona başvurduğuna dair dilekçe (Her aday eğitim düzeyine göre ilan edilen sadece bir pozisyona başvuracaktır). Zabıta kadroları hariç olmak üzere, elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda, fotokopileri gönderilen belgelerin asıllarının sınav tarihine kadar Kurumumuza teslim edilmesi zorunludur. aslının ibraz edilmesi kaydıyla Belediyemizce onaylıdır.)

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

Bahçelievler Belediyesi memur alımı ilanı genel şartlar verilmiş olup şöyledir: İlan edilen memur ve zabıta memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekir; Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bırakılmamak. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık İflas, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma suçlarından hüküm giymemiş olmak , suçtan veya kaçakçılıktan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması.

Erkek adaylar için askerlik durumu açısından; Askerlik yapmamış olmak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik yapmış olmak veya tecil veya yedek sınıfa intikal ettirilmek. Görevini sürekli olarak yapmasına engel olacak bedensel veya ruhsal hastalığı bulunmamak. İlan edilen pozisyonlar için diğer başvuru koşullarını yerine getirmek. Bahçelievler Belediyesi genel şartların yanı sıra özel şartlar da belirtilmitşir.